ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสโดย นางสาวกาญจนา สาธร     โพสวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ,     (อ่าน 358 ครั้ง)  


          ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖6 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 22กรกฎาคม 2566 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

          1. นางสาวสุรีวัลย์ ดวงจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้รับเรื่อง

           2. นางสาวทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่มีหลักฐานว่าผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร