ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์


โพสโดย นางสาวกาญจนา สาธร     โพสวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ,     (อ่าน 540 ครั้ง)  


            ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566)
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายเมชฌ สอดส่องกฤษ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

 

(ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 130 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 หน้า 9 – 10)Search
ลิ้งค์ข่าวสาร