ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสโดย นางสาวกาญจนา สาธร     โพสวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ,     (อ่าน 372 ครั้ง)  


            ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2566 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 ราย ดังนี้

          1. นายชัยวุฒิ วัดจัง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565

          2. นางสาววรนันท์ รังสิมาวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565

          3. นางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

          4. นายอธิคม เทียนทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ
คณะศิลปศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

          5. นางสาวบุษกร คำโฮม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 Search
ลิ้งค์ข่าวสาร