ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสโดย นางสาวกาญจนา สาธร     โพสวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ,     (อ่าน 383 ครั้ง)  


            ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖6 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 ราย ดังนี้

          1. นายศราวุธ แสนการุณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อนุสาขาวิชาพีชคณิต ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565

          2. นางสาวกานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565

            3. นางสาวศิริพร พันธุ์ศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565

            4. นางสาวปราณี นุ้ยหนู พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565

            5. นางสุนทรี สารางคำ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565Search
ลิ้งค์ข่าวสาร