ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสโดย นางสาวกาญจนา สาธร     โพสวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ,     (อ่าน 747 ครั้ง)  


            สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖5 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

            1. นางสาวฑิภาดา  สามสีทอง  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564

            2. นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

         ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้วSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร