ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสโดย นางสาวกาญจนา สาธร     โพสวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ,     (อ่าน 1,051 ครั้ง)  


          สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2564วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 27พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย ดังนี้

         1. นายสิทธิชัย  สมานชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงานเป็นการประจำที่คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564

          2. นางสาวนรา  หัตถสิน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564

         3. นายคมทัศน์  ทัศวา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม คณะบริหารศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564

 

         ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้วSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร