ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสโดย นางสาวกาญจนา สาธร     โพสวันที่ 30 กันยายน 2564 ,     (อ่าน 2,499 ครั้ง)  


          สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2564(ลับ) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย ดังนี้

          1. นายเมชฌ สอดส่องกฤษ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

          2.นายสมคิด เพ็ญชารี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564

          3. นายแพทย์ศิริพงษ์  สิระมนต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจักษุวิทยา ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564Search
ลิ้งค์ข่าวสาร