ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสโดย นางสาวกาญจนา สาธร     โพสวันที่ 3 เมษายน 2564 ,     (อ่าน 2,077 ครั้ง)  


            สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2564 (ลับ) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย ดังนี้

            1. นางสาวฐิตารีย์  วุฒิจิรัฐิติกาล  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563

          2. นายมารุตพงศ์  ปัญญา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563

          3. นางสาวสิริทรัพย์  สีหะวงษ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563

           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้วSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร