คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>>> ธนาคารออมสิน แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน  รายละเอียด

>>> ธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน  รายละเอียด

>>> ธนาคารออมสิน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ  รายละเอียด

>>> ธนาคารออมสิน แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง  รายละเอียด

>>> การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รายละเอียด

>>> การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)" ธอส.   รายละเอียด

>>> โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13  รายละเอียด

>>> ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัด "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560" รายละเอียด

>>> สิทธิประโยชน์ของประกันอุบัติเหตุสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด

>>>  ธนาคารออมสินจัดสินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ (บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน) รายละเอียด