คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สภามหาวิทยาลัย_การสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัย

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2533

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2551