คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (สายวิชาการ)

รายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
           
ลำดับ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สังกัด ตำแหน่งที่ขอ สาขาวิชาที่ขอ ผลการดำเนินการ
1 นางณัฏฐ์นรี  โสภากันต์ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2550)
เทคโนโลยีสารสนเทศ รอออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างการลาศึกษา
2 นายกุลเชษฐ์  เพียรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2550)
วิศวกรรมเครื่องกล ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบแล้ว
อยู่ระหว่างรอพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
3 นางสาวศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2550)
เคมีทฤษฎี
อนุสาขาวิชาเคมีคอมพิวเตอร์
อยู่ระหว่างรอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
4 นายอุทัย  อันพิมพ์ คณะบริหารศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2550)
บริหารธุรกิจ
อนุสาขาวิชาการจัดการ
อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจาก ก.พ.อ. เพื่อรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
5 นางรุ่งนภา  ทิพากรฐิติกุล คณะวิทยาศาสตร์ รศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2550)
วัสดุศาสตร์ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจาก ก.พ.อ. เพื่อรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
6 นางสาวมะลิวรรณ อมตธงไชย คณะวิทยาศาสตร์ รศ. โดยวิธีที่ 2
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
เคมีวิเคราะห์ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจาก ก.พ.อ. เพื่อรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
7 นางสาวอัญชลี  สำเภา คณะวิทยาศาสตร์ รศ. โดยวิธีที่ 2
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
เคมีวิเคราะห์ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจาก ก.พ.อ. เพื่อรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
8 นายสุรศักดิ์  คำคง คณะศิลปศาสตร์ รศ. โดยวิธีที่ 1
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
ภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจาก ก.พ.อ. เพื่อรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
9 นายสุรศักดิ์  แว่นรัมย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ รศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2550)
พยาธิวิทยาคลินิก เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
10 นายสิทธิพงษ์  โกมิล คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
ฟิสิกส์ เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
11 นางสาววรนันท์  รังสิมาวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
12 นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2550)
ภาษาจีน อยู่ระหว่างติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อีก 1 ท่าน
13 นายบัญชา  ยิ่งงาม คณะเภสัชศาสตร์ รศ. โดยวิธีที่ 2
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
14 นายสมหมาย  ชินนาค คณะศิลปศาสตร์ ศ. โดยวิธีที่ 1
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
มานุษยวิทยา
อนุสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม
ส่งผลงานให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และกำหนดให้ส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 6 มกราคม 2564
15 นายมานิตย์  แซ่เตียว คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
เภสัชกรรมคลินิก ส่งผลงานให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และกำหนดให้ส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563
16 นายเอกราช  บุญเริง คณะรัฐศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
รัฐประศาสนศาสตร์ ส่งผลงานให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และกำหนดให้ส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563
17 นางสาวจันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
รัฐศาสตร์ ส่งผลงานให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และกำหนดให้ส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563
18 นายสุระ  วุฒิพรหม คณะวิทยาศาสตร์ รศ. โดยวิธีที่ 2
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
ศึกษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
เสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลการสอน และให้ความเห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
19 นายมารุตพงศ์  ปัญญา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ รศ. โดยวิธีที่ 1
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
จุลชีววิทยา เสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลการสอน และให้ความเห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
20 นางสาวฐิตารีย์  วุฒิจิรัฐิติกาล คณะวิทยาศาสตร์ รศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
คณิตศาสตร์ เสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ความเห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
21 นายเสนอ  ชัยรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ รศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
เคมีอนินทรีย์ เสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ความเห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
22 นายสถาพร  โภคา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
วิศวกรรมโยธา เสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ความเห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
23 นายอดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
วิศวกรรมเครื่องกล เสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ความเห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
24 นางสาวสิริทรัพย์  สีหะวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
พยาบาลศาสตร์ เสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ความเห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25 นายสง่า  ทับทิมหิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
สาธารณสุขศาสตร์
อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
26 นายสิทธิชัย  ใจขาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
สาธารณสุขศาสตร์
อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
27 นายปุริม  จารุจำรัส คณะวิทยาศาสตร์ รศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
เคมีวิเคราะห์ อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
28 นางสาวรจนา  คำดีเกิด คณะรัฐศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
รัฐประศาสนศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
29 นายสิทธิชัย  สมานชาติ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ รศ.
(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์
อนุสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลงานทางวิชาการและเอกสารหลักฐาน
           
  หมายเหตุ : รายที่ 25-28 เป็นการเสนอผลงานทางวิชาการพร้อมขอรับการประเมินผลการสอน กองการเจ้าหน้าที่จะเสนอ ก.พ.ว. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง
เมื่อผู้ขอกำหนดตำแหน่งผ่านการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ซี่งเป็นไปตามมติ ก.พ.ว. ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
          ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563