คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

 

 

นางเกษร จรัญพรหมสิริ

ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 045-353050 

หมายเลขภายใน 3050

E-mail : kasorn.j@ubu.ac.th

นายอภิชาติ ธรรมแสง

ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 045-353031 

หมายเลขภายใน 3031

E-mail : apichart.t@ubu.ac.th

นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์

ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 045-353029

หมายเลขภายใน 3029

E-mail : chita2519@gmail.com

นางชวนพิศ อันพิมพ์

ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ 045-353085

หมายเลขภายใน 3085

E-mail : chuanpit.u@ubu.ac.th

นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง

ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ 045-353030 

หมายเลขภายใน 3030 

E-mail : sirirat.w@ubu.ac.th

นางกาญจนา สาธร

ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ 045-353029 

หมายเลขภายใน 3029

E-mail : kanjana.t@ubu.ac.th

นางสาวกมลวรรณ จันทะวงค์

ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ 045-353030 

หมายเลขภายใน 3030

E-mail : kamonwan.cha@ubu.ac.th

นางสาววดี ยอดลองเมือง 

ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ 045-353031

หมายเลขภายใน 3031

E-mail : wadee.y@ubu.ac.th

นางยุวดี แสนสีดา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ 045-353032 

หมายเลขภายใน 3032 

E-mail : yuwadee.ch@ubu.ac.th

นางสาวภาวิตา ก้อนด้วง

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ 045-351032 

หมายเลขภายใน 1032 

E-mail : phawita.k@ubu.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู โสสิงห์

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ 045-353030 

หมายเลขภายใน 3030 

E-mail : tososing@gmail.com

นายเทอดทูลย์ มั่นคง

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

หมายเลขโทรศัพท์ 045-353030 

หมายเลขภายใน 3030

E-mail : toon_2007@hotmail.com

นายธนานันต์ รอดภัย

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

หมายเลขโทรศัพท์ 045-353085

หมายเลขภายใน 3085

E-mail : adchamro@ubu.ac.th

นายปภาวิน  พิกุลสุทธิกุล 

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ 045-353032

หมายเลขภายใน 3032

E-mail : 

นางอุไรวรรณ ไชยกุล

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

หมายเลขโทรศัพท์ 045-353032 

หมายเลขภายใน 3032

E-mail : 

 

นางศิริวิมล พานิชพันธ์

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ 045-353030 

หมายเลขภายใน 3030

E-mail :