คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

1. ทางเว็บไซต์ คลิก>> แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

2. แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่

3. สายด่วนผู้บริหาร 

 

นายอรรถพงศ์  กาวาฬ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

โทรศัพท์ภายใน 3099

 

 

นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ภายใน 3034