ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

yesข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒

yesโปสเตอร์จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

yesคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี