ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังความรู้

 1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

 4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533

 5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

 7. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

 9. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

 10. ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

 11. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม

 12. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

 13. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม

 14. จรรยาบรรณและการรักษาวินัย

 15. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง