ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

>>> การลงโทษ และมาตรการ กลไกและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานต่ำ
 

 

 

            >>> กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

           >>> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

  • มาตรการ กลไกและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานต่ำ

            >>> กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2558

            >>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำ

>>> สร้างขวัญกำลังใจ
 
        >>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินสมนาคุณการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
>>> การเชิดชูเกียรติบุคลากร