คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

>>> ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2548

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ พ.ศ. 2558

>>> แบบบันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชา เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

>>> หลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ยกเลิก)

ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ

>>> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562

>>> แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

>>> แบบฟอร์มการจ้างลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาแรงงาน (จ้างเหมาแรงงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน) ที่จ้างด้วยเงินรายได้

>>> ตารางแบบฟอร์มการจ้างลูกจ้าง ลจ.1-5

>>> คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม ลจ.1-5

>>> หนังสือซ้อมความเข้าใจ ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย

>>> ตำแหน่งทางลูกจ้างประจำ_หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างประจำ

>>> ตำแหน่งทางลูกจ้างประจำ_การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ลูกจ้างประจำ)

>>> ตำแหน่งทางข้าราชการ_อัตราเงินเดือนข้าราชการ

>>> แบบฟอร์มการคำนวณปริมาณงาน

>>> การกำหนดเหตุผลความจำเป็น

ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

>>> พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

>>> พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

>>> ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวของนายจ้าง และประเภทของคนต่างด้าวที่นายจ้างไม่ต้องแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวตามมาตรา 67 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

อื่น ๆ

>>> การเข้ามาทำงานของคนต่างด้าว ถูกต้องตามกฎหมายและงานที่ทำได้

>>> สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ควรรู้

>>> พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ. ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

>>> ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน