ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การกำกับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร

2. พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำผิดทางจรรยาบรรณที่มีการร้องเรียนโดยตรงจากผู้กล่าวหาหรือจากหน่วยงาน โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้

3. จัดทำระบบการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

4. จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในด้านความสำเร็จ และมาตรการดำเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

5. ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย

>>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร

>>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล

>>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง