ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การทำจิตอาสา ปีการศึกษา 2565


โพสโดย ปิยะนุช บุญไพโรจน์     โพสวันที่ 11 กันยายน 2565 , 12:23:43     (อ่าน 456 ครั้ง)  


สำหรับนักศึกษาที่ยื่นกู้ กยศ และ กรอ.

           กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติให้ผู้กู้ต้องทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระหว่างปีการศึกษา เพื่อขอกู้ยืมเงินในปีการศึกษาถัดไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ โดยกำหนดชั่วโมงสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังนี้

        1. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง

        2. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง

        3. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง หรือ 12 หน่วยกิต (1 หน่วยกิต = 3 ชั่วโมง )

         ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถทำกิจกรรมจิตสาธารณะได้ โดยบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในแบบฟอร์ม และลงลายมือชื่อผู้รับรองการทำกิจกรรม โดยใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอกู้ยืมในปีถัดไป

 

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

  1. ต้องทำจิตอาสา 1,000 บาท / 1 ชั่วโมง

  2. บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และลงลายมือชื่อผู้รับรองการทำกิจกรรม เพื่อใช้ยื่นขอรับทุนในปีถัดไป

            อาทิ เช่น นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ 20,000 บาท  ต้องทำจิตอาสา 20 ชั่วโมง

 

แบบฟอร์มดังนี้

  1. แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่ กู้ กยศ. / กรอ.

            >>>> https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00083f2022082916451734.pdf

         2. แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแต่ละปีการศึกษา (โดยชั่วโมงจิตอาสาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้ทุน)

           >>>> https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00083f2022082916451727.pdfรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1

Search