ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คลิก >>>เข้าใช้งานระบบการกู้ยืม สำหรับนักศึกษา 

คู่มือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) >>> คลิก

ขั้นตอนการบันทึกหนังสื่อรับรองรายได้ครอบครัว กยศ.102 >>>คลิก

การกรอกข้อมูลในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล  >>>คลิก

คลังเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

สามารถ​ติดต่อ​ข่าวสาวได้ที่เพจ กองทุน​เงิน​ให้​กู้ย​ื​มเพื่อ​การศึกษา​มหา​วิทยาลัย​อุบล​ราชธานี​