ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วินัยนักศึกษา

แบบฟอร์มการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา >>> คลิก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555

 

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ >>> คลิก

การแต่งกายถูกระเบียบ