ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกันอุบัติเหตุ

คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 229/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย THE SCHEDULE คุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กระบวนการลดอุบัติเหตุของนักศึกษา

การขอใช้รถกู้ชีพและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ