คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ
แบบฟอร์มทุนการศึกษา
เอกสารประกอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
     แผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติการ
     แผนการปฏิบัติการสโมสรนักศึกษา(งบประมาณ)
     โครงการพัฒนาระบบบริการและให้คำปรึกษา
     โครงการพัฒนานักศึกษา
     โครงการสโมสรนักศึกษา
     เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา(ฉบับปรับปรุง2557)
     เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
     แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม
     เอกสารตามระเบียบพัสดุ
     เอกสารด้านการเงิน
     แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
     แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
5.โครงการสโมสรนักศึกษา
     5.2 กิจกรรมกีฬา Freshy
     5.4 กิจกรรมแสดงความยินดีพี่บัณฑิต
     5.5 กิจกรรมอำลาพี่ปี4จบการศึกษา
     5.12 กิจกรรมลอยกระทง
นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
     นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา2559
     นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา2560