ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แนะแนวและให้คำปรึกษา

UBU wellness mind

ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาสุขภาวะจิตนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีบริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา โดยนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/UBU-Wellness-Mind-112572963929399/

ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพจกันด้วยน้าาา

#กดไลค์ #กดแชร์ #กดถูกใจ

ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาวะ  

กระบวนการดำเนินงานดูแลและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษา (UBU Wellness Mind)

1.UBU Step Care ขั้นตอนการดูแลและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7 ขั้นตอน

2.UBU SOP ระบบช่วยเหลือนักศึกษาในภาวะวิกฤต และจัดให้มีบริการสำหรับนักศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ 1) จัดกิจกรรมที่เพิ่มศักยภาพนักศึกษา 2) จัดกิจกรรมด้าน Psychoeducationที่เป็นประโยชน์ และ 3) บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling Services) ทั้งนี้การดำเนินงานด้านการดูแลและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษา จะดำเนินงานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้

      1) เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนานักศึกษาจะทำงานร่วมกับกองบริการการศึกษาและประสานงานกับทุกคณะโดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา UBUAdvisors ระบบ UBU SOP และ UBU Step Care ทั้งนี้กระบวนการดูแลและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษาระดับคณะ คณะจะให้การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาโดยประสานกับสำนักงานพัฒนานักศึกษา ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษา ประสานกับตัวนักศึกษาเอง และในบางกรณีอาจจะต้องอาศัยระบบ Buddy หรือเพื่อนช่วยเพื่อน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกรณี และในกรณีที่ต้องส่งต่อเพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา จะประสานหน่วยงานภายในก่อนเป็นอันดับแรก ได้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ UBU Rescue 

     2) เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนานักศึกษาจะประสานความร่วมกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านระบบUBU SOP และ UBU Step Careเพื่อดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้  

บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (counseling service)

การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา คือ ช่วยเหลือทางจิตใจรูปแบบหนึ่งที่อาศัยกลวิธีทางจิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถจัดการกับปัญหาในชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีสุขภาวะที่ดีในการดำเนินชีวิต โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักจิตวิทยาการปรึกษากับนักศึกษา อาศัยการสนทนาเพื่อทำความเข้าใจที่มาของอารมณ์ทางลบ รูปแบบความคิดที่ก่อปัญหา และรูปแบบพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ช่วยให้นักศึกษาค้นหาวิธีการรับมือกับปัญหาของตนอย่างเหมาะสม

ห้องให้คำปรึกษา

ส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษา (UBU Wellness Mind)