คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)

 

>>  แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)

>>  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563