ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม และการเผยแพร่ผลงาน ปีงบประมาณ 2567


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 27 ตุลาคม 2566 , 13:04:53     (อ่าน 1,762 ครั้ง)  


เรียน อาจารย์ บุคลากรทุกท่าน

 
ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม และการเผยแพร่ผลงาน 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ 
1. ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม  เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 17 พ.ย. 2566 มีดังนี้
1.1 ทุนวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
1.2 ทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
1.3 ทุนนักวิจัยหน้าใหม่
1.4 ทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
1.5 ทุนวิจัยสถาบัน [ สายสนับสนุน ]
1.6 ทุนการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบงานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานเพื่อการใช้ประโยชน์ 
Download >> ประกาศ แบบฟอร์ม 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ได้ที่ ปัญจีรา โทรศัพท์ภายใน 3035
 
2. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน มีดังนี้ 
2.1 เงินสมนาคุณการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ เป็นบทความนในฐาน SCOPUS Q1 และ Q2
Download >> ประกาศ แบบฟอร์ม เงินสมนาคุณ

2.2 ทุนสนับสนุนปรับปรุงบทความทางวิชาการ (Manuscript edit) โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาเป็นบทความในฐาน SCOPUS Q1-Q4
Download >> ประกาศ แบบฟอร์ม Manuscript edit

2.3 ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page charge) เป็นบทความในฐาน SCOPUS Q1 และ Q2
Download >> ประกาศ แบบฟอร์ม Page charge
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ได้ที่ ศิรณัฏฐ์ โทรศัพท์ภายใน 3042