ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
งานการเงิน คณะศิลปศาสตร์
     แบบฟอร์มกิจกรรมในหลักสูตร
     ขออนุมัติแผนงบประมาณหลักสูตรประจำปี หรือปรับแผนงบประมาณหลักสูตรประจำปี
     สรุปแบบย่อ การเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมในหลักสูตร
     แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรมศึกษาทั่วไป
     แบบฟอร์มสำหรับโครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     แบบฟอร์มสำหรับโครงการวิจัย
     เอกสาร อบรมงานการเงิน
     แบบฟอร์มกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
     แบบฟอร์มการขอใช้โรงละคร ห้องประชุม และประกาศฯ
     ระเบียบ ประกาศ หนังสือแจ้งเวียน
     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าศึกษาบุตร
     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่ารักษาพยาบาล
     แบบฟอร์มการเงิน อื่นๆ
     ภาระงานการเงิน
     แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร
     คู่มือปฏิบัติงานของงานการเงินคณะศิลปศาสตร์
งานนโยบายและแผน
     งานความเสี่ยง
     ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
งานพัสดุ
     แบบฟอร์มงานพัสดุ
     ประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์
     คู่มือต่าง ๆ งานพัสดุ
     ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน งานพัสดุ