คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
งานการเงิน คณะศิลปศาสตร์
     แบบฟอร์มเอกสารการเงิน
     ตัวอย่างเอกสารเบิกจ่ายกิจกรรม
     ระเบียบ ประกาศ หนังสือแจ้งเวียน
     คู่มือ อบรมการเบิกจ่ายกิจกรรมในหลักสูตร
งานนโยบายและแผน
     งานความเสี่ยง
งานพัสดุ
     แบบฟอร์มงานพัสดุ
     ประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์
     คู่มือต่าง ๆ งานพัสดุ
     ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน งานพัสดุ