คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
งานการเงิน คณะศิลปศาสตร์
     แบบฟอร์มกิจกรรมในหลักสูตร
     แบบฟอร์มสำหรับโครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     แบบฟอร์มสำหรับโครงการวิจัย
     ตัวอย่างเอกสารเบิกจ่ายกิจกรรม
     เอกสาร อบรมงานการเงิน
     แบบฟอร์มกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
     ปรับแผนงบประมาณภายใต้โครงการเดียวกัน หรือปรับหมวดรายจ่ายกิจกรรม
     แบบฟอร์มการขอใช้โรงละคร ห้องประชุม และประกาศฯ
     ระเบียบ ประกาศ หนังสือแจ้งเวียน
     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าศึกษาบุตร
     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่ารักษาพยาบาล
     แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรมอื่นๆของคณะฯ (ที่มิใช่กิจกรรมในหลักสูตร)
     แบบฟอร์มการเงิน อื่นๆ
     ภาระงานการเงิน
     แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร
     คู่มือปฏิบัติงานของงานการเงินคณะศิลปศาสตร์
งานนโยบายและแผน
     งานความเสี่ยง
     ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
งานพัสดุ
     แบบฟอร์มงานพัสดุ
     ประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์
     คู่มือต่าง ๆ งานพัสดุ
     ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน งานพัสดุ