คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
งานการเงิน คณะศิลปศาสตร์
     แบบฟอร์มกิจกรรมในหลักสูตร
     ตัวอย่างเอกสารเบิกจ่ายกิจกรรม
     ระเบียบ ประกาศ หนังสือแจ้งเวียน
     เอกสาร อบรมงานการเงิน
     แบบฟอร์มกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2563
     แบบฟอร์มโครงการวิจัย
     ปรับแผนงบประมาณภายใต้โครงการเดียวกัน หรือปรับหมวดรายจ่ายกิจกรรม
     การจองโรงละคร ห้องประชุม คณะศิลปศาสตร์
งานนโยบายและแผน
     งานความเสี่ยง
     ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
งานพัสดุ
     แบบฟอร์มงานพัสดุ
     ประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์
     คู่มือต่าง ๆ งานพัสดุ
     ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน งานพัสดุ