ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
งานพัสดุ
     แบบฟอร์มงานพัสดุ
     ประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์
     คู่มือต่าง ๆ งานพัสดุ
     ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน งานพัสดุ
งานการเงิน
     แนวปฏิบัติ คณะศิลปศาสตร์
     กิจกรรมหลักสูตร
     ขออนุมัติกิจกรรม (เฉพาะหลักสูตรศึกษาศาสตร์)
     กิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป
     ขออนุมัติแผนงบประมาณกิจกรรม และ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณหลักสูตร
     ไปราชการ ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน
     แบบฟอร์มต่างๆ
     แบบฟอร์มสำหรับโครงการวิจัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
     แบบฟอร์มเงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตร์
     คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
     เอกสารเข้าร่วมประชุม/อบรม