ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มเงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตร์   | ค้นหาเอกสาร
สัญญายืมเงิน สำหรับกิจกรรม/โครงการ
สัญญายืมเงิน สำหรับไปราชการ
สัญญายืมเงิน สำหรับพัสดุ
สัญญายืมเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น
แบบฟอร์มการขอขยายระยะเวลาการส่งใช้คืนเงินยืมเงินทดรองราชการคณะศิลปศาสตร์
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองราชการคณะศิลปศาสตร์