ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > กิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป   | ค้นหาเอกสาร
ขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงินรายวิชาศึกษาทั่วไป