ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน งานพัสดุ   | ค้นหาเอกสาร
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยบริการทางวิชาการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560