ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน งานพัสดุ   | ค้นหาเอกสาร
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยบริการทางวิชาการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เกณฑ์การตั้งงบประมาณโครงการวิจัย
แนวทางปฏิบัติในการดำเนิการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร การฝึกอบรม การจัดงาน ฯ ว119
ประกาศคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา