ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี   | ค้นหาเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการเบิกจ่ายโครงการวิจัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
คู่มือการเบิกจ่ายสวัสดิการค่าศึกษาบุตร
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมในหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลงานวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินกิจกรรมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563-2565