ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มสำหรับโครงการวิจัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์   | ค้นหาเอกสาร
ใบรับรองการแปลหลักฐานการเงิน/ใบเสร็จรับเงินต่างประเทศ
ใบรับรองค่าวัสดุและจ้างเหมาบริการ
แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งนักศึกษาเพื่อช่วยงานโครงการวิจัย(pdf)
แบบฟอร์มขอแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการวิจัย(Pdf).
แบบฟอร์มแต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานโครงการวิจัย(word.)
แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการวิจัย(Word)