ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > กิจกรรมหลักสูตร   | ค้นหาเอกสาร
ขออนุมัติกิจกรรมและขอใช้เงินหลักสูตร
เบิกจ่ายกิจกรรมในหลักสูตร
ขออนุมัติปฏิบัติงงานนอกเวลาราชการ(OT.)
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT.)
ขออนุมัติบุคคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร
เบิกจ่ายเงินรางวัลนักศึกษา
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบินให้วิทยากร
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (37 รายการ)