คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
1. สื่อประชาสัมพันธ์
     มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
2. รายงานผลการดำเนินโครงการ
     โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
     โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
     โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
     โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     โครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการ
     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
     โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชนในเขตอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     โครงการภายใต้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. รายงานการประชุมประจำสำนักงาน
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     คณะกรรมการและคณะดำเนินงานด้านการจัดตั้งสำนักงานการศึกษานานาชาติ
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. คลังความรู้/แหล่งสารสนเทศ
     พัฒนาทักษะการทำงาน
     แปลชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่งงาน
     ฐานข้อมูลผู้ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558
     ระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้
     การจัดการศึกษานานาชาติ
     รับสมัครนักศึกษาต่างชาติเรียนเต็มเวลา
     ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ
5. แบบฟอร์ม
     ทุนรัฐบาลไทย เพื่อ สปป.ลาว
     โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     แบบบันทึกกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     แบบรายงานผลการดำเนินงาน EdPEx200
     แบบแจ้งความประสงค์ในการรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. คู่มือการปฏิบัติงาน
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     นักวิเทศสัมพันธ์
     รวมทุกตำแหน่ง