ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   | ค้นหาเอกสาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - แบบรายงานการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - แบบรายงานการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา สำหรับอาจารย์นิเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - แบบฟอร์มส่งใช้ใบสำคัญ โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยนและสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - Report of Participation in the Staff and Student Exchange Program
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - แบบรายงานการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี