ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดต่อเรา

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
34190

เบอร์โทรศัพท์ 
0 4535 3038 (งานสารบรรณ งานอบรมภาษา งานกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม)
0 4535 3039 (งานแปล งานตรวจสอบบทคัดย่อ งานทุนภายนอก งานหนังสือรับรอง)
0 4535 3040 (งานรับเข้าศึกษาต่อบุคคลชาวต่างชาติ งานแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร)
0 4535 3052 (งานความร่วมมือ งานพิธีการ งานทดสอบภาษา)

Facebook: http://www.facebook.com/ubu.inter

แผนที่และเส้นทาง