Document Archive    FAQ    Q&A    TH    

FAQ


1. Question : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้บริการแปลเอกสารหรือไม่?
Answer : ใช่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มีบริการแปลเอกสาร สำหรับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เช่น คำกล่าวเปิด-ปิดการประชุมนานาชาติ, แบบฟอร์มต่าง ๆ นอกจากนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ยังมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ (native speaker) ผู้สามารถให้คำปรึกษาเรื่องการเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย2. Question : ติดต่อ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อย่างไร?
Answer : (1) โทรศัพท์ 045 353038-40 และ 045 353052 (2) โทรสาร (ระบบอัตโนมัติ) 045 288394 (3) E-mail: intercoop@ubu.ac.th