ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

 1. (คลิก) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 
 2. (คลิก) แบบตัวอย่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด ภาษาไทย 
 3. (คลิก) แบบตัวอย่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด ภาษาอังกฤษ 
 4. (คลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ | (คลิก) ฉบับปรับปรุง ล่าสุด (กรกฎาคม 2566)
 5. (คลิก) เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อการตรวจร่าง MOU โดย นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
 6. (คลิก) ความแตกต่างระหว่าง MOU กับ MOA (ขอบคุณข้อมูลจาก กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
 7. (คลิก) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์การในประเทศและต่างประเทศ
 8. (คลิก) บันทึกแจ้งขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ | (คลิก) ขั้นตอนและแผนผังขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ (มิถุนายน 2564)
 9. (คลิก) บันทึกแจ้งปรับปรุงขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ | (คลิก) ปรับปรุงขั้นตอน ล่าสุด (สิงหาคม 2565)
 10. (PDF/DOCX) แบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
 11. (PDF/DOCX) แบบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน 2567) 
 12. (PDF/DOCX) แบบร่างข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (เอกสารแนบท้าย MOU/ปรับปรุงล่าสุด เมษายน 2567)
 13. (PDF) Checklist รายการเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ