Document Archive    FAQ    Q&A    TH    

Document Archive

      Document Archive > การจัดการศึกษานานาชาติ   | Search Document Archive
กรอบมาตรฐานสหกิจศึกษานานาชาติ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560