ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายสมาชิก

 

ชื่อเครือข่าย ปี รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย หมายเหตุ
ASEA-UNINET 2558 ผู้ได้รับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ (ASEA-UNINET Staff Exchange, one-month scholarship)
1. นางสาวมะลิวรรณ อมตธงไชย คณะวิทยาศาสตร์
2. นางสาววิริยา พรมกอง คณะเกษตรศาสตร์
ดร. จินตนา นภาพร คณะเภสัชศาสตร์ ยื่นเสนอขอทุนเช่นกัน แต่ไม่ได้รับคัดเลือก
GMSARN 2559 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารหน่วยงานสมาชิกเครือข่าย The 10th GMSARN International Conference 2015
16-18 December 2015
Hotel Cambodiana, Phnom Penh, Cambodia
1. ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ
2. นางสาวกาญจนา มะโนมัย นักวิเทศสัมพันธ์
 
GMSARN 2559 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารหน่วยงานสมาชิกเครือข่าย The 11th GMSARN International Conference 2016
16-18 November 2016
Uchoice Hotel Kunming, Yunnan Province, China
1. ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ
 
GMSARN 2559 เข้าร่วมนำเสนอผลงาน The 11th GMSARN International Conference 2016
16-18 November 2016
Uchoice Hotel Kunming, Yunnan Province, China
1. อาจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ คณะศิลปศาสตร์
2. รศ.สมหมาย ชินนาค
1. ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ
 
ASEA-UNINET 2559 เข้าร่วมประชุม ASEA-UNINET Plenary meeting 2016
15-18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
1. ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
 
AUAP 2559 เข้าร่วมประชุม The 12th AUAP General Conference
7-9 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศเกาหลีใต้
1. ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
 
ASEA-UNINET 2560 ASEA-UNINET Plenary Meeting 2017
17-20 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศออสเตรีย
1. ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
 
EACC 2560 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
ASEA-UNINET 2561 ประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ASEA-UNINET Coordinators Meeting 2018
16 พฤศจิกายน 2561 ณ สกอ. กทม.
1. ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
 
GMSARN 2561 The 22nd JOINT MEETING OF THE GMSARN BOARD AND COUNCIL OF ADVISORS &
The Grand GMSARN International Conference 2018
28-30 November 2018, Nanning, Guangxi, China
1. ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ
 
ASEA-UNINET 2562 ASEA-UNINET Plenary Meeting 2019
22-25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ดานัง เวียดนาม
1. ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
 
GMSARN 2562 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารหน่วยงานสมาชิกเครือข่าย The 23rd GMSARN International Conference 2019
27-29 ธันวาคม 2562 ณ หลวงพระบาง สปป.ลาว
1. ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี
2. ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ
 
GMSARN 2563 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารหน่วยงานสมาชิกเครือข่าย The 24th GMSARN International Conference 2020
22 ธันวาคม 2563 ปทุมธานี
1. ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ
 
ASEA-UNINET 2564 ASEA-UNINET National and University Coordinators 6 July 2021 (Online)
1. ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ
2. นางพัชรินทร์ จงใจ นักวิเทศสัมพันธ์
 
ASEA-UNINET 2564 ประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET) ของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2564
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
1. นางพัชรินทร์ จงใจ นักวิเทศสัมพันธ์
 
GMSARN 2565 ประชุมวิชาการนานาชาติ The 16th GMSARN International Conference 2021 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ที่ จ.ระยอง)
1. ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี
2. ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ
 
ASEA-UNINET 2565 โครงการของรองศาสตราจารย์อัญชลี สำเภา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ ในโครงการ Bernd Rode Award 2022 (Project-based)  
ASEA-UNINET 2565 The 18th ASEA-Uninet Plenary Meeting 2022 ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2565 ณ Johannes Kepler University Linz สาธารณรัฐออสเตรีย  
ASEA-UNINET 2566 14-15 ก.พ. ประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ "ASEA-UNINET Virtual Workshop 2023