ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กระบวนการจัดทำมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

คู่มือการจัดทำมาตรฐานวิยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

 คู่มือการทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
 ไฟล์รูปตรามหาวิทยาลัย
   Font TH_SarabunPSK
 ฟอร์มรายการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
 แบบรับรองการตรวจสอบและกลั่นกรองบทคัดย่อ
 แบบขอรับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของบทคัดย่อ
 แบบแจ้งการแก้ไขตามผลการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของบทคัดย่อ
   

Template (word) สำหรับการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระภาษาไทย

 ปก
 กิตติกรรมประกาศ+บทคัดย่อ+สารบัญ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 เอกสารอ้างอิง
 ประวัติผู้วิจัย

Template (word) สำหรับการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระภาษาอังกฤษ

 Cover
 Acknowledgement+Abstract+Content
 Chapter 1
 Chapter 2
 Chapter 3
 Chapter 4
 Chapter 5
 Reference
 Vitae