ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > Cooperative and Work Integrated Education: CWIE   | ค้นหาเอกสาร
แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
โมเดลแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตร CWIE
CWIE Platform
บันทึกข้อตกลง (MOU) ภาษาไทย
บันทึกข้อตกลง (MOU) ภาษาอังกฤษ
ไฟล์นำเสนอ Cooperative and Work Integrated Education : Smart Graduate โดย ดร.อรสา ภาววิมล
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรระดับคณะและอาจารย์นิเทศ บันทึกข้อมูลในระบบ CWIE Database
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566