ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)   | ค้นหาเอกสาร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
นร 1004.3/162 ลว 29 มิ.ย. 63
นร 1004.3/138 ลว 8 มิ.ย. 63
นร 1004.3/145 ลว 10 มิ.ย. 63
นร 1004.3/149 ลว 19 มิ.ย. 63
นร 1004.3_ว 8_20 กรกฎาคม 2560
นร 1004.3_ว 3_3 กุมภาพันธ์ 2559
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (18 รายการ)