ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการปฏิบัติงานงานอาคารเรียนรวม

1. แนวปฏิบัติ

2.ข้อมูลวัสดุ - ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน

            ห้องเรียน 4101-4105

            ห้องเรียน 4204-4305

            ห้องเรียน 5101-5105

            ห้องเรียน 5201-5202

            ห้องเรียน 5203-5204

            ห้อง CLB3

 

3. การให้บริการ

          3.1 การจองห้องออนไลน

             3.2 บันทึกการเรียนการสอน

         3.3 บริการยืม-คืนอุปกรณ์

                   - ขั้นตอนการยืม คืน

                   - แบบฟอร์มการยืม คืน

         3.4 การเปิดใช้ห้องเรียน

                 ห้องเรียน 4101-4105

                 ห้องเรียน 4204-4305

                 ห้องเรียน 5101-5105

                 ห้องเรียน 5201-5204

                 อาคาร 7 รอบ

4. จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์

5. การซ่อมบำรุง