คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

  1. คู่มือสหกิจศึกษา (Cooperative Education Handbook) สำหรับนักศึกษา
  2. คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับสถานประกอบการ
  3. คู่มือการดำเนินงานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560 
  4. คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560
  5. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  6. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562