ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

  1. คู่มือการดำเนินงานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560 
  2. คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560
  3. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  4. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562
  5. คู่มือการปฏิบัติงาน "การสร้างหลักสูตรและรายวิชาในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สำหรับเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย"
  6. คู่มือการปฏิบัติงาน "การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
  7. คู่มือการปฏิบัติงาน "มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"
  8. คู่มือการปฏิบัติงาน "การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application สำหรับเจ้าหน้าที่งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
  9. คู่มือการปฏิบัติงาน "การเสนอหลักสูตรผ่านระบบ CHE Curriculum Online:CHECO มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"