ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

 1. คู่มือสหกิจศึกษา (Cooperative Education Handbook) สำหรับนักศึกษา
 2. คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับสถานประกอบการ
 3. คู่มือการดำเนินงานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560 
 4. คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560
 5. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 6. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562
 7. คู่มือการปฏิบัติงาน "การสร้างหลักสูตรและรายวิชาในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สำหรับเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย"
 8. คู่มือการปฏิบัติงาน "การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
 9. คู่มือการปฏิบัติงาน "มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"
 10. คู่มือการปฏิบัติงาน "การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application สำหรับเจ้าหน้าที่งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
 11. คู่มือการปฏิบัติงาน "การเสนอหลักสูตรผ่านระบบ CHE Curriculum Online:CHECO มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"