ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ปกหน้าใน

บรรณาธิการ

สารบัญ

 

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Synthesis of Designing Framework of Web-based Learning Environment toEnhance Learner’s Analytical Thinking of Students on the Structure of Our Earth for Grade VIII Students

เพชราภรณ์ เฮมกลาง และ สุมาลี ชัยเจริญ

 

การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์: ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

An analysis of lecturers’ motivation factors to publish academic work:A case of Ubon Ratchathani University

นรา หัตถสิน และวิริญญา ชูราษี

 

กรอบแนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจากมุมมองพฤติกรรมองค์การและนโยบายสาธารณะ

Factors Affecting Performance Agreement Performance Conceptual Framework Derived from Organization Behavior and Public Policy Perspectives

ลักษณา  ศิริวรรณ

 

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์

Phetchabun High School Student’s Behaviors in Using Online Social Networks and Their Impact

หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล

 

การวางแผนพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม

Potentiality and Tourism Development Plan for Maha Sarakham Province

ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์

 

ความต้องการของผู้สูงอายุสำหรับการสื่อสารสุขภาพกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อช่วยให้เกิดความสุข

Senior Citizens’ needs for Health Communication with Family Members to Increase Happiness

Nattanun Siricharoen

 

การสืบเสาะวิทยาศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา

Scientific Inquiry in the Next Generation Science Standards

จรรยา ดาสา

 

ความคิดเห็นต่อการผลิตผู้ช่วยพยาบาลและคุณลักษณะผู้ช่วยพยาบาลที่พึงประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัอุอุบลราชธานี

The Perspectives on Practical Nurse production and the characteristics of Practical Nurse,

Faculty of Nursing, UbonRatchathani University

สมจิตต์ ลุประสงค์, สงวน ธานี, สุฬดี กิตติวรเวช และ ไพลิน พิณทอง

 

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาเห็ดพื้นบ้านของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

Knowledge Management of Local Mushrooms Wisdom in  Ubon Ratchathani Province

อุทัย อันพิมพ์1 สุขวิทย์ โสภาพล1 รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์1 และชริดา ปุกหุต2

 

การศึกษาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Potential and preparing travel arrangements for the elderly community involvement, a case study of the tourist place management of Ban Moh Luang, Mae Moh District, Lampang.

ปวีณา งามประภาสม

 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของสำนักงานทะเบียนที่ว่าการอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

Satisfaction of People toward Services provided by Huasai District Registration Office, Nakhon Si ThammaratProvince

อนันต์ หนูเกตุ และ ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์

 

การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

The Development of the Operational Capacity of the Non-Food Herbal One Tambon One Product (OTOP) Groups

พิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ำ, ชมพูนุท โมราชาติ และ กัญญา จึงวิมุติพันธ์

 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

 

ปกหลังใน