คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563-2570)  Click
 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2551-2580) กระทรวงศึกษาธิการ  Click
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับสมบูรณ์ [PDF]  Click
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กระทรวงศึกษาธิการ [PPT]  Click
 แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี กับการบูรณาการสู่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด [PPT]  Click
 กรอบแนวทาง "การจัดทำแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต"  [PPT]  Click
 กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 กระทรวงศึกษาธิการ Click‏
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) [PPT] Click‏
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กระทรวงศึกษาธิการ Click‏
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงศึกษาธิการ Click