ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 
 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2551-2580) กระทรวงศึกษาธิการ  Click
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับสมบูรณ์ [PDF]  Click
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กระทรวงศึกษาธิการ [PPT]  Click
 แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี กับการบูรณาการสู่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด [PPT]  Click
 กรอบแนวทาง "การจัดทำแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต"  [PPT]  Click
 กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 กระทรวงศึกษาธิการ Click‏
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) [PPT] Click‏
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กระทรวงศึกษาธิการ Click‏
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงศึกษาธิการ Click
   
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570  Click
 แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570  Click
 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565  Click
 รายละเอียดตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  Click
 แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  Click