ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภาวะการได้งานของทำของบัณฑิต

สรุปรายงานผล
 สรุปผลการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 - 2563 
 ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2566 
 รวมแบบสอบถามเพื่อการติดตามผลบัณฑิต ประจำปี 2566 
 รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564  (ข้อมูล ณ 28 มีนาคม 2566) 
 รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 รูปเล่ม (ข้อมูล ณ 21 มิถุนายน 2565) 
 รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563  (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565) 
 รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562  (ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2564) 
 รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562 รูปเล่ม (ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2564) 
 รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2561  (ข้อมูล ณ 19 มิถุนายน 2563) 
 รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2562) 
 รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับย่อ (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2562) 
 รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ 13 กรกฎาคม 2561)