คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภาวะการได้งานของทำของบัณฑิต

สรุปรายงานผล
 สรุปผลการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 - 2562 
 ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2564 
 รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562  (ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2564) 
 รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562 รูปเล่ม (ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2564) 
 รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2561  (ข้อมูล ณ 19 มิถุนายน 2563) 
 รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2562) 
 รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับย่อ (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2562) 
 รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ 13 กรกฎาคม 2561)