คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดตามผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี 2564

 

Link นำเสนอข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2  

 
รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 (วาระพิเศษ) วันที่ 19 เมษายน 2564 
 
แบบฟอร์มการรายงานผล
 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก 
 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี