ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดตามผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี 2564

 
รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2564 (วาระพิเศษ) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564  
 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 (วาระพิเศษ) วันที่ 19 เมษายน 2564 
 
แบบฟอร์มการรายงานผล
 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก 
 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี