ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดตามผลรายงานประจำปีมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก

แบบฟอร์มการรายงานผล รายงานประจำปี  
    แบบฟอร์มรายงานประจำปี ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   
    แบบฟอร์มรายงานประจำปี ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   
    แบบฟอร์มรายงานประจำปี ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ